इंदौर में सोना चांदी में तेी

इंदौर,21जुलाई(भाषा)स्थानीयसर्राफाबाजारमेंमंगलवारकोसोना95रुपयेप्रति10ग्रामऔरचांदीकेभाव2025रुपयेप्रतिकिलोग्रामकीतेजीलिएरहे।हाजिरव्यापारमेंसोनाऊंचेमें50625,नीचेमें50550रुपयेप्रति10ग्रामऔरचांदीऊंचेमें54025एवंनीचेमें53650रुपयेप्रतिकिलोग्रामबिकी।मूल्यवानधातुओंकेऔसतभावइसप्रकाररहे।सोना50575रुपयेप्रति10ग्राम।(बिनाजीएसटी)चांदी53850रुपयेप्रतिकिलोग्राम।(बिनाजीएसटी)चांदीसिक्का625रुपयेप्रतिनग।(बिनाजीएसटी)।